เรื่อง : การปฎิบัติตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญฯ
   
 

(สำเนา)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วย  การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้

ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

พ.ศ.๒๕๕๑

**********

 

                        ตามที่ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการ      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก หรือเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต       ซึ่งมีหลากหลายประเภทนั้น       เพื่อให้การดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีความชัดเจนถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒      แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ระเบียบนี้เรียกว่า     ?ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑?

                ข้อ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

                        ?เงินเดือน?   หมายความรวมถึง      เงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นในลักษณะเดียวกับเงินเดือน

                        ?เงินบำเหน็จบำนาญ?   หมายความว่า    เงินบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                        ?ส่วนราชการผู้เบิก?   หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๖   ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

                        ?ข้าราชการ?       หมายความว่า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ   ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                        ?สวัสดิการภายในส่วนราชการ?   หมายความว่า   กิจกรรมหรือกิจการใดๆ   ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ   หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นสำหรับส่วนราชการต่างๆ

                        ?สหกรณ์?   หมายความว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

                   ข้อ ๔ การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ   เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

                        ข้อ ให้ส่วนราชการผู้เบิก  มีหน้าที่ควบคุม  ตรวจสอบ และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็น ไป ตามระเบียบนี้

                        ข้อ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                        (๑) ยื่นเรื่องขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลังสามเดือน เพื่อประกอบการพิจารณา

                        (๒) มีหนังสือยินยอมการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ   ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์

                   ข้อ ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ  เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์   แต่ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น     จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้

                        (๑) ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

                        (๒) ร้อยละ ๑๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

                        (๓) ร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

                        (๔) ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

                        (๕) ร้อยละ ๓๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

                        ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง    ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

                        ข้อ กรณีข้าราชการโอนหรือย้ายสังกัด และมีหนังสือยินยอมการหักเงินให้ไว้กับสังกัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว  ให้ถือเอาหนังสือยินยอมหักเงินดังกล่าว    มีผลบังคับใช้กับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ของหน่วยงานที่สังกัดใหม่ต่อไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

                        ข้อ ๙ กรณีข้าราชการที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ     หรือมีหนังสือยินยอมการหักเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ไว้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงิน เพื่อชำระหนี้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์จนเสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญต่อไป

                        ความตามวรรคหนึ่ง    ให้ใช้บังคับกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับ
เงินด้วย

                        ข้อ ๑๐ การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ    เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เป็นความผิดทางวินัย

                        นอกจากการดำเนินการทางวินัยแล้ว       ให้ส่วนราชการพิจารณาตัดสิทธิผู้นั้นในการที่จะขอให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ในคราวต่อไปด้วย

                        ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาตามระเบียบนี้

 

                        ประกาศ    วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๑

 

                                                            (ลงชื่อ)              วิจิตร   ศรีสอ้าน

                                                                               (นายวิจิตร     ศรีสอ้าน)

                                                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   
 
โดย: ปชส.สอ.ครูระนอง   18 ต.ค. 2551

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ปชส.สอ.ครูระนอง  2008-10-18 10:56:56
 
 
 
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  ทุกท่าน
 
          จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น ทำให้สหกรณ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป          โดยการกู้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ฉ.ฉ. หรือสามัญ หรือเงินกู้อื่นใด
สมาชิกจะต้องแนบ สลิปเงินเดือน ประกอบคำขอกู้ทุกครั้ง..     ทั้งนี้เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้คำนวณ
เงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วว่า        จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าอัตราตามหลัก
เกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนดดังนี้
                          (1) ร้อยละ 10  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551
                          (2) ร้อยละ 15  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552
                          (3) ร้อยละ 20  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553
                          (4) ร้อยละ 25  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
                          (5) ร้อยละ 30  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 
                               
                      ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงิน    จนกว่าจะมีการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
                      ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :televi  2015-08-13 16:03:08
 
 
  official television north face coats clearance
north face coats clearance
north face clearance
north face clearance
north face cheap
north face cheap
north face apex
north face apex
north face mens
north face mens
north face down coats
the north face
north face down coats
north face onsale
north face on sale
north face womens
north face womens
north face sale
north face womens jackets
north face sale
the north face
north face online
north face online
north face jacket
north face jacket
north face shop
north face shop
north face womens vest
north face womens vest
north face womens jackets
north face coats
north face coats
north face outlet
north face outlet
jackets for women
jackets for women
north face men denali
north face men denali
women denali fleece hoodie
women denali fleece hoodie
interview
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :lmx  2016-05-04 13:52:47
 
 
 

Yilin Here, nike.se Mr. tory burch Wen Ho Panax, bcbg max Liu ralph lauren outlet Zhengfeng replica watches three ray ban zonnebril invariably nike air max have burberry outlet online hit nike free run a north face jackets bit wedding dresses palm. Mr. abercrombie Wen air huarache said: "Well, the huarache courage, the know!" Yilin said: "I free running want to hear and cheap coach purses then michael kors go into the nfl jerseys cave, very scared, but then vikings jerseys I nike shop had kate spade outlet online admired bebe clothing brother Linghu, brooklyn nets jerseys he nike roshe only said softball bats so, total is good, sidewalk: timberland shoes '! burberry outlet online good' he giuseppe zanotti sneakers picked pandora schmuck me purses and handbags up, coming into hollister kids the adidas superstar cave, put me uggaustralia.com on ray ban sonnenbrillen the panthers jerseys ground I said: 'I burberry outlet store have adidas superstar a adidas superstar pocket toms shoes Fantasy intermittent detroit pistons glue, coach outlet is oakley sunglasses outlet wounded uggs outlet elixir, please yoga pants ...... Would heat jerseys you harrods london please nike roshe take coach purses outlet online out before coach outlet store online putting michael kors outlet online sale the wound, jordans 'he moncler mens jackets said:' rolex watch now north face is not cheap ray ban easy rolex to take, coach factory outlet hand, marc by marc jacobs foot, air max etc. converse outlet after you michael kors bags move, coach outlet give nike free 5.0 me mcm backpack strike ralph lauren factory store 'a swarovski picture he drew michael kors outlet his cheap michael kors sword and cut off the sleeves, tommy hilfiger outlet then tiffany and co I air jordan retro tied toms shoes on the hollister clothing left swarovski online shoulder. nike huarache understand prada sunglasses that I had nike free 5.0 to protect swarovski crystal him, timberland femme while hiding mcm backpack outlet in broncos jerseys the bushes, Tianbo bengals jerseys Guang sword cut on his burberry outlet shoulder, babyliss pro he michael kors taschen was burberry handbags motionless, michael kors outlet online without calvin klein underwear a converse sneakers murmur, darkness, canada gooses outlet Tianbo Guang iphone case actually pandora did not adidas online notice it. I cheap oakley was sad, puma outlet I do not timberland outlet understand jordan release dates 2015 medicine roshe run What's convenient pandora charms ...

... ray ban outlet "

Ding michael kors outlet online sale Yi eagles jerseys grunted, and said: new balance "Having lululemon said that, louboutin Linghu touches baseball jerseys a gentleman." ed hardy clothing Yilin new balance widened wonderful pair of bright abercrombie kids eyes, cheap nfl jerseys exposed tommy hilfiger surprised look ralph lauren polo and said:. thomas sabo uk "Brother Linghu ray ban wayfarer is naturally the number one reebok good burberry sale man red bottom shoes he I nike shoes never jimmy choo shoes met insanity workout calendar with, actually michael kors canada disregard their own michael kors canada safety, to come ray-ban sunglasses forward, come nike outlet save me. oakley canada "

Yu nike store Canghai www.tommyhilfiger.nl coldly: "You michaelkors.com never toms outlet met hollister him though, christian louboutin shoes he giuseppe shoes can texans jerseys probably already seen toms shoes your face, otherwise hesitation this patriots jerseys and other polo ralph kind?" The oakley implication coach outlet store naturally seahawks jerseys said gafas oakley Linghu uggs for roshe run her exotic glasses frames beauty, adidas.se this soccer shoes so tommy hilfiger selfless. Yilin swarovski australia said: chanel bags "No, hollister online he had not polo outlet store seen my brother nike free 5.0 Linghu never wholesale clothing lie toms shoes outlet to oakley sunglasses cheap me, ray bans he resolved to converse chucks not.!" These gucci shoes few michael kors handbags words abercrombie were mcm backpack outlet very north face outlet decisive, polo ralph lauren outlet online although gentle san antonio spurs jerseys voice, nike air max but a nike shoes outlet great fossil uhren emphatic m a c cosmetics meaning. Everyone ralph lauren outlet online is air jordan shoes convinced that ralph lauren the beats headphones purity gucci handbags of tiffany und co her polo ralph lauren outlet an michael kors bags intended glasses online move, watches canada all toronto raptors jersey are jaguars jerseys convinced. nike air force Yu swarovski jewelry Canghai coach bags thought: chargers jerseys "Linghu Zhesi tory burch bold nike air max arrogant, sacramento kings jersey so ravens jerseys days fearless oakley sunglasses abuses, since burberry outlet it longchamp outlet is puma online not true religion outlet for beauty, valentino outlet then indoor soccer shoes deliberately boots on sale set uggs on sale on celine bags Tianbo ralph lauren outlet Guang ralph lauren polos and michael kors to longchamp fight a christian louboutin fight, but fortunately tiffany and co martial chanel sunglasses arts toms shoes outlet in tory burch outlet the marc by marc jacobs limelight."

Yilin bcbg max azria added:. ralph lauren "Linghu denver nuggets jerseys big adidas online Gezha oklahoma city thunder jersey After salvatore ferragamo the wound, michael jordan and hogan outlet on my coach factory shoulder and vests bills jerseys of canada gooses the acupuncture asics points yoga pants to burberry online shop his prada own air max house, I prada outlet had to push too much blood houston rockets jerseys when they hear the sound outside ugg the cave oakley sunglasses brush brush coach outlet store online getting closer, replica watches Tianbo air max 2015 Guang sword veneta hacking in coach factory outlet the tommy hilfiger outlet stores grass, went air max shoes to the ralph lauren cave entrance.

My heart jets jerseys leaps, just listen to northface him prada shoes into chicago bulls jersey the coach outlet online cave, sitting on the ground in supra footwear silence. buccaneers jerseys I cheap true religion did northface not breathe, did ugg not nike shoes dare michael kors outlet online even prom dresses through nike tn a jordan retro gas. burberry outlet online Suddenly, zapatillas nike a vans shoes sharp pain in my louboutin shoes shoulder, true religion jeans my asics gel surprise, could salomon schuhe not levis jeans help but oakley sunglasses outlet Di longchamp handbags Hu ferragamo cry. mcm handbags It may christian louboutin shoes look michael kors handbags bad, ugg Tianbo redskins jerseys Guang abercrombie.com laughed, nike roshe striding washington wizards jersey toward roshe run me. toms.com Linghu burberry outlet brother squatted supra footwear aside, straightener it milwaukee bucks jersey is coco chanel still intact. nike shoes outlet Tianbo pandora bracelet Guang kate spade handbags said with a michael kors outlet online smile: 'Little Sheep, new balance outlet the boston celtics jersey original toms outlet online or bottega veneta in caves. 'Hand ralph lauren outlet came for beats by dre me, rayban only rolex watches for sale to nike schoenen hear raiders jerseys the knockoff handbags sound of vans outlet a pandora canada laugh, he dolphins jerseys was ray ban sunglasses outlet stabbed thomas sabo in the big coach factory brother reloj Linghu sword. louboutin shoes "Tianbo Guang long champ surprised, ugg boots clearance Broken Sword dispose michael kors purses of michael kors landing. Unfortunately, los angeles clippers jersey this ghd big purses and handbags brother converse shoes Linghu browns jerseys sword gucci shoes outlet stabs oakley outlet him instyler ionic styler not crucial, Tianbo lakers jerseys Guang Jiyue uggs back, pull the montre homme waist the north face sword, polo ralph lauren they mac makeup would ray bans cut off nba jerseys her baseball bats brother Linghu, tiffany jewelry when a ralph lauren outlet sound, sword huarache intersection, air max two packers jerseys people hermes will be a coach outlet online fight. they coach outlet online could barbour outlet not ralph lauren outlet see gucci uk who gucci is who, clank Zheng barbour factory demolition steelers jerseys of prada outlet the hermes bags recipe, cleveland cavaliers and oakley we both have ralph lauren outlet online Yuekai gucci mens shoes back. michael kors I hollister clothing store only heard michael kors outlet the ugg boots sound of polo ralph two lululemon canada of phoenix suns jersey his gucci belts breathing, falcons jerseys heart lions jerseys scared juicy couture outlet death. burberry "

Days bears jerseys doorway ray ban occhiali jack swarovski jewelry man lululemon australia asked: nike air max thea "How michael kors usa much moncler outlet online Linghu ray ban sunglasses and orlando magic jersey his omega watches fighting katespade bout?" Yilin: nike air max "The disciples was rolex watches scared confused, ugg australia so cheap oakley sunglasses I gucci outlet really burberry sale do not know burberry sale how minnesota timberwolves jersey long jimmy choo outlet his new york knicks two fighting only ferragamo shoes to new orleans pelicans jersey hear Tianbo Guang nike schuhe laughed: 'Aha, you chi hair Huashan nike air max Mountain chanel handbags swordsmanship abercrombie fitch school, abercrombie and fitch kids not pandora my lunette ray ban rival juicy couture handbags What's oakley sungalsses outlet your name mont blanc 'brother Linghu said:'!.? tiffany and co australia saying Jianpai, azcardinals jerseys with ugg boots the air max gas mizuno wave branch, Mountain nike air max 90 Pine north face backpacks or, nike shoes Hengshan longchamp taschen send indiana pacers jersey both ralph lauren mean you Yinzei mcm backpack the michael kors outlet online sale head atlanta hawks jerseys ...... beats by dr dre 'he giants jerseys would golden state warriors jersey not tiffany and co finish, rayban Tianbo nfl jerseys Guang chiefs jerseys has beats headphones been true religion jeans outlet up attack, 49ers jerseys that he might colts jerseys bring oakley vault big p90x brother cheap basketball shoes Linghu dallas mavericks jerseys speak good titans jerseys to know where his cowboys jerseys body michael kors is dre beats at. philadelphia 76ers jerseys They new balance canada played the north face outlet against tory burch shoes a ugg boots few michael kors outlet together. utah jazz jersey Linghu chi flat iron Big brother' north face ah hollisterco 'sound saints jerseys called, mcm bags wounded woolrich jackets Tianbo handbags outlet Guang tommy hilfiger online and hilfiger online shop smiles: "I the north face said air jordan earlier hermes belt Huashan michael kors v?skor swordsmanship is not my nike air max opponent, michael kors uk is that memphis grizzlies jersey you oakley sunglasses master nike mercurial vapor Lao charlotte hornets jerseys Er longchamp outlet Yue portland trail blazers jersey to the pro, long champ but also fight rams jerseys me. vans schuhe 'brother Linghu ray ban wayfarer but burberry outlet no longer ugg boots pay nike.dk attention uggaustralia.com to new balance him.

hogan
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
  รายละเอียด
 
  โดย
 
  รหัส 
  กรอกรหัส
 
แฟ้มเอกสาร (doc,xls,ppt,pdf)
รูปภาพ (jpg,png,gif,bmp)
   
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ