การปฎิบัติตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญฯ
Posted: ปชส.สอ.ครูระนอง Date: 2008-10-18 01:22:21
   
 

(สำเนา)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วย  การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้

ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

พ.ศ.๒๕๕๑

**********

 

                        ตามที่ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการ      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก หรือเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต       ซึ่งมีหลากหลายประเภทนั้น       เพื่อให้การดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีความชัดเจนถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒      แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ระเบียบนี้เรียกว่า     ?ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑?

                ข้อ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

                        ?เงินเดือน?   หมายความรวมถึง      เงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นในลักษณะเดียวกับเงินเดือน

                        ?เงินบำเหน็จบำนาญ?   หมายความว่า    เงินบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                        ?ส่วนราชการผู้เบิก?   หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๖   ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

                        ?ข้าราชการ?       หมายความว่า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ   ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                        ?สวัสดิการภายในส่วนราชการ?   หมายความว่า   กิจกรรมหรือกิจการใดๆ   ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ   หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นสำหรับส่วนราชการต่างๆ

                        ?สหกรณ์?   หมายความว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

                   ข้อ ๔ การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ   เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

                        ข้อ ให้ส่วนราชการผู้เบิก  มีหน้าที่ควบคุม  ตรวจสอบ และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็น ไป ตามระเบียบนี้

                        ข้อ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                        (๑) ยื่นเรื่องขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลังสามเดือน เพื่อประกอบการพิจารณา

                        (๒) มีหนังสือยินยอมการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ   ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์

                   ข้อ ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ  เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์   แต่ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น     จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้

                        (๑) ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

                        (๒) ร้อยละ ๑๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

                        (๓) ร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

                        (๔) ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

                        (๕) ร้อยละ ๓๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

                        ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง    ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

                        ข้อ กรณีข้าราชการโอนหรือย้ายสังกัด และมีหนังสือยินยอมการหักเงินให้ไว้กับสังกัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว  ให้ถือเอาหนังสือยินยอมหักเงินดังกล่าว    มีผลบังคับใช้กับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ของหน่วยงานที่สังกัดใหม่ต่อไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

                        ข้อ ๙ กรณีข้าราชการที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ     หรือมีหนังสือยินยอมการหักเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ไว้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงิน เพื่อชำระหนี้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์จนเสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญต่อไป

                        ความตามวรรคหนึ่ง    ให้ใช้บังคับกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับ
เงินด้วย

                        ข้อ ๑๐ การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ    เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เป็นความผิดทางวินัย

                        นอกจากการดำเนินการทางวินัยแล้ว       ให้ส่วนราชการพิจารณาตัดสิทธิผู้นั้นในการที่จะขอให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ในคราวต่อไปด้วย

                        ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาตามระเบียบนี้

 

                        ประกาศ    วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๑

 

                                                            (ลงชื่อ)              วิจิตร   ศรีสอ้าน

                                                                               (นายวิจิตร     ศรีสอ้าน)

                                                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ปชส.สอ.ครูระนอง  2008-10-18 10:56:56
 
 
 
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  ทุกท่าน
 
          จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น ทำให้สหกรณ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป          โดยการกู้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ฉ.ฉ. หรือสามัญ หรือเงินกู้อื่นใด
สมาชิกจะต้องแนบ สลิปเงินเดือน ประกอบคำขอกู้ทุกครั้ง..     ทั้งนี้เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้คำนวณ
เงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วว่า        จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าอัตราตามหลัก
เกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนดดังนี้
                          (1) ร้อยละ 10  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551
                          (2) ร้อยละ 15  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552
                          (3) ร้อยละ 20  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553
                          (4) ร้อยละ 25  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
                          (5) ร้อยละ 30  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 
                               
                      ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงิน    จนกว่าจะมีการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
                      ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :
 
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ