เรื่อง : การปฎิบัติตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญฯ
   
 

(สำเนา)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วย  การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้

ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์

พ.ศ.๒๕๕๑

**********

 

                        ตามที่ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการ      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก หรือเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต       ซึ่งมีหลากหลายประเภทนั้น       เพื่อให้การดำเนินการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีความชัดเจนถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒      แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ระเบียบนี้เรียกว่า     ?ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑?

                ข้อ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

                        ?เงินเดือน?   หมายความรวมถึง      เงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นในลักษณะเดียวกับเงินเดือน

                        ?เงินบำเหน็จบำนาญ?   หมายความว่า    เงินบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                        ?ส่วนราชการผู้เบิก?   หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๖   ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

                        ?ข้าราชการ?       หมายความว่า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบำนาญ   ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                        ?สวัสดิการภายในส่วนราชการ?   หมายความว่า   กิจกรรมหรือกิจการใดๆ   ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ   หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นสำหรับส่วนราชการต่างๆ

                        ?สหกรณ์?   หมายความว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

                   ข้อ ๔ การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ   เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

                        ข้อ ให้ส่วนราชการผู้เบิก  มีหน้าที่ควบคุม  ตรวจสอบ และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็น ไป ตามระเบียบนี้

                        ข้อ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                        (๑) ยื่นเรื่องขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลังสามเดือน เพื่อประกอบการพิจารณา

                        (๒) มีหนังสือยินยอมการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ   ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์

                   ข้อ ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ  เพื่อชำระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์   แต่ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น     จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้

                        (๑) ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

                        (๒) ร้อยละ ๑๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

                        (๓) ร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

                        (๔) ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

                        (๕) ร้อยละ ๓๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

                        ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง    ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

                        ข้อ กรณีข้าราชการโอนหรือย้ายสังกัด และมีหนังสือยินยอมการหักเงินให้ไว้กับสังกัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว  ให้ถือเอาหนังสือยินยอมหักเงินดังกล่าว    มีผลบังคับใช้กับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ของหน่วยงานที่สังกัดใหม่ต่อไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

                        ข้อ ๙ กรณีข้าราชการที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ     หรือมีหนังสือยินยอมการหักเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ไว้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงิน เพื่อชำระหนี้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์จนเสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญต่อไป

                        ความตามวรรคหนึ่ง    ให้ใช้บังคับกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับ
เงินด้วย

                        ข้อ ๑๐ การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ    เพื่อให้ได้รับอนุมัติให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เป็นความผิดทางวินัย

                        นอกจากการดำเนินการทางวินัยแล้ว       ให้ส่วนราชการพิจารณาตัดสิทธิผู้นั้นในการที่จะขอให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ในคราวต่อไปด้วย

                        ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาตามระเบียบนี้

 

                        ประกาศ    วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๑

 

                                                            (ลงชื่อ)              วิจิตร   ศรีสอ้าน

                                                                               (นายวิจิตร     ศรีสอ้าน)

                                                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   
 
โดย: ปชส.สอ.ครูระนอง   18 ต.ค. 2551

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ปชส.สอ.ครูระนอง  2008-10-18 10:56:56
 
 
 
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  ทุกท่าน
 
          จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น ทำให้สหกรณ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป          โดยการกู้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ฉ.ฉ. หรือสามัญ หรือเงินกู้อื่นใด
สมาชิกจะต้องแนบ สลิปเงินเดือน ประกอบคำขอกู้ทุกครั้ง..     ทั้งนี้เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้คำนวณ
เงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วว่า        จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าอัตราตามหลัก
เกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนดดังนี้
                          (1) ร้อยละ 10  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551
                          (2) ร้อยละ 15  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552
                          (3) ร้อยละ 20  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553
                          (4) ร้อยละ 25  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
                          (5) ร้อยละ 30  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 
                               
                      ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงิน    จนกว่าจะมีการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
                      ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :televi  2015-08-13 16:03:08
 
 
  official television north face coats clearance
north face coats clearance
north face clearance
north face clearance
north face cheap
north face cheap
north face apex
north face apex
north face mens
north face mens
north face down coats
the north face
north face down coats
north face onsale
north face on sale
north face womens
north face womens
north face sale
north face womens jackets
north face sale
the north face
north face online
north face online
north face jacket
north face jacket
north face shop
north face shop
north face womens vest
north face womens vest
north face womens jackets
north face coats
north face coats
north face outlet
north face outlet
jackets for women
jackets for women
north face men denali
north face men denali
women denali fleece hoodie
women denali fleece hoodie
interview
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :lmx  2016-05-04 13:52:47
 
 
 

Yilin Here, nike.se Mr. tory burch Wen Ho Panax, bcbg max Liu ralph lauren outlet Zhengfeng replica watches three ray ban zonnebril invariably nike air max have burberry outlet online hit nike free run a north face jackets bit wedding dresses palm. Mr. abercrombie Wen air huarache said: "Well, the huarache courage, the know!" Yilin said: "I free running want to hear and cheap coach purses then michael kors go into the nfl jerseys cave, very scared, but then vikings jerseys I nike shop had kate spade outlet online admired bebe clothing brother Linghu, brooklyn nets jerseys he nike roshe only said softball bats so, total is good, sidewalk: timberland shoes '! burberry outlet online good' he giuseppe zanotti sneakers picked pandora schmuck me purses and handbags up, coming into hollister kids the adidas superstar cave, put me uggaustralia.com on ray ban sonnenbrillen the panthers jerseys ground I said: 'I burberry outlet store have adidas superstar a adidas superstar pocket toms shoes Fantasy intermittent detroit pistons glue, coach outlet is oakley sunglasses outlet wounded uggs outlet elixir, please yoga pants ...... Would heat jerseys you harrods london please nike roshe take coach purses outlet online out before coach outlet store online putting michael kors outlet online sale the wound, jordans 'he moncler mens jackets said:' rolex watch now north face is not cheap ray ban easy rolex to take, coach factory outlet hand, marc by marc jacobs foot, air max etc. converse outlet after you michael kors bags move, coach outlet give nike free 5.0 me mcm backpack strike ralph lauren factory store 'a swarovski picture he drew michael kors outlet his cheap michael kors sword and cut off the sleeves, tommy hilfiger outlet then tiffany and co I air jordan retro tied toms shoes on the hollister clothing left swarovski online shoulder. nike huarache understand prada sunglasses that I had nike free 5.0 to protect swarovski crystal him, timberland femme while hiding mcm backpack outlet in broncos jerseys the bushes, Tianbo bengals jerseys Guang sword cut on his burberry outlet shoulder, babyliss pro he michael kors taschen was burberry handbags motionless, michael kors outlet online without calvin klein underwear a converse sneakers murmur, darkness, canada gooses outlet Tianbo Guang iphone case actually pandora did not adidas online notice it. I cheap oakley was sad, puma outlet I do not timberland outlet understand jordan release dates 2015 medicine roshe run What's convenient pandora charms ...

... ray ban outlet "

Ding michael kors outlet online sale Yi eagles jerseys grunted, and said: new balance "Having lululemon said that, louboutin Linghu touches baseball jerseys a gentleman." ed hardy clothing Yilin new balance widened wonderful pair of bright abercrombie kids eyes, cheap nfl jerseys exposed tommy hilfiger surprised look ralph lauren polo and said:. thomas sabo uk "Brother Linghu ray ban wayfarer is naturally the number one reebok good burberry sale man red bottom shoes he I nike shoes never jimmy choo shoes met insanity workout calendar with, actually michael kors canada disregard their own michael kors canada safety, to come ray-ban sunglasses forward, come nike outlet save me. oakley canada "

Yu nike store Canghai www.tommyhilfiger.nl coldly: "You michaelkors.com never toms outlet met hollister him though, christian louboutin shoes he giuseppe shoes can texans jerseys probably already seen toms shoes your face, otherwise hesitation this patriots jerseys and other polo ralph kind?" The oakley implication coach outlet store naturally seahawks jerseys said gafas oakley Linghu uggs for roshe run her exotic glasses frames beauty, adidas.se this soccer shoes so tommy hilfiger selfless. Yilin swarovski australia said: chanel bags "No, hollister online he had not polo outlet store seen my brother nike free 5.0 Linghu never wholesale clothing lie toms shoes outlet to oakley sunglasses cheap me, ray bans he resolved to converse chucks not.!" These gucci shoes few michael kors handbags words abercrombie were mcm backpack outlet very north face outlet decisive, polo ralph lauren outlet online although gentle san antonio spurs jerseys voice, nike air max but a nike shoes outlet great fossil uhren emphatic m a c cosmetics meaning. Everyone ralph lauren outlet online is air jordan shoes convinced that ralph lauren the beats headphones purity gucci handbags of tiffany und co her polo ralph lauren outlet an michael kors bags intended glasses online move, watches canada all toronto raptors jersey are jaguars jerseys convinced. nike air force Yu swarovski jewelry Canghai coach bags thought: chargers jerseys "Linghu Zhesi tory burch bold nike air max arrogant, sacramento kings jersey so ravens jerseys days fearless oakley sunglasses abuses, since burberry outlet it longchamp outlet is puma online not true religion outlet for beauty, valentino outlet then indoor soccer shoes deliberately boots on sale set uggs on sale on celine bags Tianbo ralph lauren outlet Guang ralph lauren polos and michael kors to longchamp fight a christian louboutin fight, but fortunately tiffany and co martial chanel sunglasses arts toms shoes outlet in tory burch outlet the marc by marc jacobs limelight."

Yilin bcbg max azria added:. ralph lauren "Linghu denver nuggets jerseys big adidas online Gezha oklahoma city thunder jersey After salvatore ferragamo the wound, michael jordan and hogan outlet on my coach factory shoulder and vests bills jerseys of canada gooses the acupuncture asics points yoga pants to burberry online shop his prada own air max house, I prada outlet had to push too much blood houston rockets jerseys when they hear the sound outside ugg the cave oakley sunglasses brush brush coach outlet store online getting closer, replica watches Tianbo air max 2015 Guang sword veneta hacking in coach factory outlet the tommy hilfiger outlet stores grass, went air max shoes to the ralph lauren cave entrance.

My heart jets jerseys leaps, just listen to northface him prada shoes into chicago bulls jersey the coach outlet online cave, sitting on the ground in supra footwear silence. buccaneers jerseys I cheap true religion did northface not breathe, did ugg not nike shoes dare michael kors outlet online even prom dresses through nike tn a jordan retro gas. burberry outlet online Suddenly, zapatillas nike a vans shoes sharp pain in my louboutin shoes shoulder, true religion jeans my asics gel surprise, could salomon schuhe not levis jeans help but oakley sunglasses outlet Di longchamp handbags Hu ferragamo cry. mcm handbags It may christian louboutin shoes look michael kors handbags bad, ugg Tianbo redskins jerseys Guang abercrombie.com laughed, nike roshe striding washington wizards jersey toward roshe run me. toms.com Linghu burberry outlet brother squatted supra footwear aside, straightener it milwaukee bucks jersey is coco chanel still intact. nike shoes outlet Tianbo pandora bracelet Guang kate spade handbags said with a michael kors outlet online smile: 'Little Sheep, new balance outlet the boston celtics jersey original toms outlet online or bottega veneta in caves. 'Hand ralph lauren outlet came for beats by dre me, rayban only rolex watches for sale to nike schoenen hear raiders jerseys the knockoff handbags sound of vans outlet a pandora canada laugh, he dolphins jerseys was ray ban sunglasses outlet stabbed thomas sabo in the big coach factory brother reloj Linghu sword. louboutin shoes "Tianbo Guang long champ surprised, ugg boots clearance Broken Sword dispose michael kors purses of michael kors landing. Unfortunately, los angeles clippers jersey this ghd big purses and handbags brother converse shoes Linghu browns jerseys sword gucci shoes outlet stabs oakley outlet him instyler ionic styler not crucial, Tianbo lakers jerseys Guang Jiyue uggs back, pull the montre homme waist the north face sword, polo ralph lauren they mac makeup would ray bans cut off nba jerseys her baseball bats brother Linghu, tiffany jewelry when a ralph lauren outlet sound, sword huarache intersection, air max two packers jerseys people hermes will be a coach outlet online fight. they coach outlet online could barbour outlet not ralph lauren outlet see gucci uk who gucci is who, clank Zheng barbour factory demolition steelers jerseys of prada outlet the hermes bags recipe, cleveland cavaliers and oakley we both have ralph lauren outlet online Yuekai gucci mens shoes back. michael kors I hollister clothing store only heard michael kors outlet the ugg boots sound of polo ralph two lululemon canada of phoenix suns jersey his gucci belts breathing, falcons jerseys heart lions jerseys scared juicy couture outlet death. burberry "

Days bears jerseys doorway ray ban occhiali jack swarovski jewelry man lululemon australia asked: nike air max thea "How michael kors usa much moncler outlet online Linghu ray ban sunglasses and orlando magic jersey his omega watches fighting katespade bout?" Yilin: nike air max "The disciples was rolex watches scared confused, ugg australia so cheap oakley sunglasses I gucci outlet really burberry sale do not know burberry sale how minnesota timberwolves jersey long jimmy choo outlet his new york knicks two fighting only ferragamo shoes to new orleans pelicans jersey hear Tianbo Guang nike schuhe laughed: 'Aha, you chi hair Huashan nike air max Mountain chanel handbags swordsmanship abercrombie fitch school, abercrombie and fitch kids not pandora my lunette ray ban rival juicy couture handbags What's oakley sungalsses outlet your name mont blanc 'brother Linghu said:'!.? tiffany and co australia saying Jianpai, azcardinals jerseys with ugg boots the air max gas mizuno wave branch, Mountain nike air max 90 Pine north face backpacks or, nike shoes Hengshan longchamp taschen send indiana pacers jersey both ralph lauren mean you Yinzei mcm backpack the michael kors outlet online sale head atlanta hawks jerseys ...... beats by dr dre 'he giants jerseys would golden state warriors jersey not tiffany and co finish, rayban Tianbo nfl jerseys Guang chiefs jerseys has beats headphones been true religion jeans outlet up attack, 49ers jerseys that he might colts jerseys bring oakley vault big p90x brother cheap basketball shoes Linghu dallas mavericks jerseys speak good titans jerseys to know where his cowboys jerseys body michael kors is dre beats at. philadelphia 76ers jerseys They new balance canada played the north face outlet against tory burch shoes a ugg boots few michael kors outlet together. utah jazz jersey Linghu chi flat iron Big brother' north face ah hollisterco 'sound saints jerseys called, mcm bags wounded woolrich jackets Tianbo handbags outlet Guang tommy hilfiger online and hilfiger online shop smiles: "I the north face said air jordan earlier hermes belt Huashan michael kors v?skor swordsmanship is not my nike air max opponent, michael kors uk is that memphis grizzlies jersey you oakley sunglasses master nike mercurial vapor Lao charlotte hornets jerseys Er longchamp outlet Yue portland trail blazers jersey to the pro, long champ but also fight rams jerseys me. vans schuhe 'brother Linghu ray ban wayfarer but burberry outlet no longer ugg boots pay nike.dk attention uggaustralia.com to new balance him.

hogan
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :oakleysunglasses  2016-07-22 10:52:06
 
 
 

The White hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive House press secretary, Josh Earnest, prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags declined to comment, except air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france to say it was moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale clear from Mr. Comey’s remarks swarovski jewelry that “they’ve vans,vans pas cher,vans soldes looked soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys at michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france this louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton in excruciating detail.” ray ban sunglasses uk Mr. Obama, ugg,uggs,uggs canada he said, burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale remained louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses “enthusiastic” oakley about ray ban sunglasses Mrs. nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france Clinton’s candidacy.

The Clinton campaign clearly hoped that the announcement would bring sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france to a close a saga that has burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale haunted instyler ionic styler,instyler Mrs. Clinton cheap oakley since March ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet 2015, thomas sabo uk when the existence of vanessa bruno pas cher her canada goose outlet personal email account louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton surfaced.

“We are pleased ray ban that the career officials handling this easton bats case have determined michael kors outlet online that no further action by the department is appropriate,” sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess said the campaign’s montre pas cher spokesman, juicy couture Brian north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet Fallon. “As the secretary coach purses,coach handbags,coach bags has long said, reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes it was a mistake to use wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 her personal giuseppe zanotti email and she would not do it moncler outlet again. longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france We are sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france glad that this louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton matter christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins is now michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags resolved.”

Republicans seized on Mr. rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex Comey’s michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors sharp criticism, saying it raised doubts about Mrs. louboutin Clinton’s converse pas cher fitness chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france high office. Donald J. Trump, nike roshe uk the presumptive Republican nominee, asserted in coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online a michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors post kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade on vans scarpe Twitter that David H. iphone cases Petraeus, hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher the former C.I.A. director, had been canada goose charged for michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors doing far less than canada goose jackets Mrs. Clinton, gucci and the lack of canada goose outlet charges birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags showed that the michael kors outlet system uggs was ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher “rigged.”

In tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops fact, F.B.I. mont blanc officials mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk have moncler long said chi flat iron,chi hair that what Mr. coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Petraeus louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins did louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france — knowingly handing a longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ diary with classified information gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci to his biographer and lover, then timberland pas cher lying roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes about it to lacoste pas cher investigators true religion — was worse than louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton what Mrs. ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners Clinton babyliss pro did. prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags In the Petraeus case, the F.B.I. recommended a nike huarache felony canada goose indictment, but the Justice Department hollister uk allowed him burberry pas cher to plead to a misdemeanor. lancel The deal that Mr. Petraeus received shadowed supra shoes Mrs. Clinton’s case from moncler jackets the start because nike air max it appeared tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry to set a higher bar for bringing nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france charges against hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af her.

Continue nike blazer reading the main story

Presidential Election 2016

The latest news and analysis of the candidates oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses and issues pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online shaping the louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online presidential p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 race.

Donald michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors Trump asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt Praises Saddam Hussein for Being longchamp,longchamp bags,longchamp uk ‘Good’ at Killing Terrorists

How uggs Obama canada goose pas cher Stole the Show tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher at Hillary louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france Clinton’s Campaign nike air max Rally

Reporter ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban Calls Out insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule Publisher (Donald Trump’s Son-in-Law) juicy couture outlet Over Anti-Semitism

F.B.I.’s Critique rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex of Hillary Clinton wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses Is a jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags Ready-Made marc jacobs Attack Ad

Obama Joins polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Hillary Clinton on Stump, air max Saying She ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk ‘Has nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Been toms outlet Tested’

See jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro More ?

RELATED abercrombie and fitch UK COVERAGE

Text of nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 F.B.I. karen millen dresses Director’s Remarks on Investigation Into Hillary oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Clinton’s Email Use JULY michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors 5, 2016

James ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france Comey’s celine handbags,celine bag,celine bags Rebuke of Hillary Clinton Fits a 3-Decade Pattern JULY 5, michael kors 2016

NEWS ANALYSIS

F.B.I.’s Critique of new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes Hillary Clinton Is uggs outlet a Ready-Made Attack cheap oakley sunglasses Ad JULY converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet 5, michael kors canada 2016

F.B.I. Findings michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors Damage Many swarovski uk of polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Hillary Clinton’s Claims JULY 5, nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 2016

What nike free run the Email ugg pas cher Inquiry Says kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags About Washington nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers and Its Secrets JULY 5, north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france 2016

What I find galling about this tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry is the new balance pas cher ruthless and merciless attitude north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet by the press today abercrombie toward replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online Hillary Clinton, oakley sunglasses as if a timberland shoes dozen corpses canada goose outlet had...Nixon was oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses forced to resign for removing a few minutes of a reel louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet to reel tape recorder true religion he kept in coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online his oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france desk drawer in the air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france oval office.Mrs....

C'mon. pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk Hillary Clinton moncler is moncler jackets the first female moncler candidate links of london uk of a major party louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher the USA in history! air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike She's the most abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com qualified mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet person for the highest...“In looking ugg,ugg australia,ugg italia back lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online at our investigations into the lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com mishandling vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes or removal of bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet classified information,” Mr. Comey said, “we cannot find true religion a case that true religion would longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ support bringing criminal charges on hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher these louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk facts.”

Congressional Republicans swiftly ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale called mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com for the longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ F.B.I. air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 to canada goose outlet release more details about its findings. “If it moncler wants pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to herve leger,herve leger dresses avoid giving soccer shoes,nike mercurial the hollister impression that the louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet F.B.I. nike trainers was polo ralph lauren pulling punches,” said valentino shoes,valentino,valentinos Senator beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats Charles ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban E. uggs outlet Grassley, the Republican chairman of pandora jewelry the Senate Judiciary Committee, “the agency must air max now be more hollister clothing transparent than ever ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet in releasing north face information.”

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :hxmyw  2016-08-11 18:21:32
 
 
 

moncler women

Retro jordans

moncler jacket mens

nike air max

jordan retro 10

Cheap Jordans

lebrons 11

cheap converse shoes

coach factory outlet online

discount ray bans

Cheap Adidas Soccer Shoes

cheap ugg boots

cheap ray ban aviators

Nike Factory Store

Ray Ban Aviators

Toms Shoes On Sale

newest lebron shoes

timberland outlet

nike shoes

cheap nike shoes

Coach Purses Outlet

air max tn

vans shoe store

christian louboutin shoes

Soccer Boots Outlet nike

ray ban sale

Air Max 90

Boutique nike paris

uggs cheap

nike tn pas cher

max air 2013

nike schuhe

Canada Goose Outlet

nike air max 2013

toms store

cheap christian louboutin

Discount toms

nike blazers

adidas sneakers

nike mercurial soccer cleats

air max femme pas cher

pandora rings jewelry

sheepskin uggs

pandora store

pandora rings

prada wallet

new jordans 2016

prada purses

Air Jordan Retro 11

tn requin

fitflop slippers

christian louboutin sale

moncler jacket

Cheap Nike Soccer Shoes

botas de futbol nike baratas

pandora rings silver

cheap prada bags

adidas shoes women

pandora glass beads

toms cheap

Jordan retro 11

moncler jacket sale

pandora bracelets

hogan outlet

moncler girls

cheap nike air max

scarpe hogan outlet

cheap uggs for women

nike dunk

shop nfl

Ray Ban Outlet

air max 90 pas cher

uggs bailey button sale

uggs for cheap

cheap real uggs

mens lebron james shoes

moncler outlet

Canada Goose Women

Cheap Ray Bans

NHL store

new yeezy shoes

Toms Wedges

Nike Free 4.0

uggs clearance boots

nike air

hogan scontate

cheap vans shoes

black toms

Jordan Sneakers For Sale

scarpe hogan uomo

ray bans for cheap

Nike Roshe Run

australia uggs outlet

Nike Store

moncler outlet usa

oakley sunglass outlet

Canada Goose Jackets

soccer shoes nike

oakley prescription glasses

nike air force 1

pandora charms sale

red bottom shoes

Nike Air Jordan 11

Cheap Canada Goose

toms sale

Air Jordan 11

Toms shoes sale

botas de futbol baratas

uggs outlet

Toms Shoes For Women

chaussure nike homme pas cher

vans shoes for sale

air force one noir

moncler men

louboutin heels

christian louboutin outlet

jordan sneakers

ray ban wayfarer eyeglasses

Ray Ban Sunglasses

NHL shop

chaussures de foot pas cher

timberland shoes for men

michael kors black bag

cheap jordan shoes for women

huarache sneakers

nike shoes for men

nike sneakers

cheap uggs for sale

cheap oakley goggles

adidas originals

ugg boots outlet online

Cheap oakley sunglasses sale

nike shoes for women

fitflop sandals sale

cheap timberland boots for men

air max

NHL jerseys cheap

pandora beads

abercrombie outlet store

oakley cheap sunglasses

women huaraches

nike tiempo

nike air max 1

yeezy adidas

all black huaraches

raybans glasses

Uomo Hogan

Cheap Coach

ugg boots for women

yeezy shoes

toms women shoes

Cheap Soccer Shoes

cheap fitflops

womens timberland boots

chaussure basket homme

toms outlet store

converse sale

tn pas cher

Ugg boots Sale

nike free

scarpe hogan

adidas outlet

botas futbol baratas

zapatos de futbol nike

michael kors handbags on sale

adidas store

nike air force 1 femme

Jordan Store

where to buy ray bans

Michael Kors

nike futbol

ray ban sunglasses for men

addidas

oakley eyeglasses

nike free run 5.0 femme

moncler sale

michael kors wallets on sale

oakley goggles

converse store

Cheap Toms Shoes

cheap christian louboutin

cheap nike air max 90

cheap uggs

nike jordan shoes

sito ufficiale di Hogan

Michael Kors Outlet

hogan scarpe donna

pandora charm bracelet sale

nike air max 90

abercrombie and fitch store

nike soccer cleats cheap

Toms Glitter

uggs for men

nike air huarache

Cheap Michael Kors

cheap oakley sunglasses outlet

pandora jewelry store

nike sb stefan janoski

jordans for sale

cheap michael kors purses

ugg boots

lebron james shoes for sale

womens vans

retro jordans for cheap

adidas yeezy boost 350

nike mercurial superfly

moncler coats

ray ban eyeglass frames

Jordan retro

coach handbags clearance

new adidas shoes

nike sportschuhe

ugg boots classic

moncler coats for women

Nike Air Jordan Store

adidas superstar

fitflops sale uk

cheap pandora charms

Nike Air Jordan 13

nike schuhe damen

christian louboutin sale

new jordan releases

nike huarache white

cheap air max outlet

nike mercurial

roshe run nike

jordan 10

nfl store

ugg clearance

official NHL jerseys

Nike Outlet Store

prada outlet

pandora necklace charms

abercombie and fitch

oakley sunglasses clearance

Michael Kors Sale

Toms Outlet Online

women toms shoes

official nfl jerseys

authentic retro jordans for sale

coach wallet

oakley outlet

Ray ban sale online

a&f usa

botas de futbol

nfl jerseys cheap

air force one pas cher

Coach Bags On Sale

retro 11 jordans for sale

toms shoes outlet

hxmyw 8.11
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
  รายละเอียด
 
  โดย
 
  รหัส 
  กรอกรหัส
 
แฟ้มเอกสาร (doc,xls,ppt,pdf)
รูปภาพ (jpg,png,gif,bmp)
   
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ