**ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดส่งโครงการน้ำดื่ม-ห้องสมุด-สื่อการเรียนการสอน-การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน-อาหารกลางวัน-โครงการพิเศษอื่นๆ เพื่อสหกรณ์จะได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม นำส่งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการฯต่อไป**ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเงินปันผลเข้าบัญชี
คำขอสมัครทำบัตร SCIB CO-OP D CARD และหนังสือยินยอม
หนังสือรับรอง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนสมาชิก
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มใบสมัครสงเคราะห์ศพสมาชิก

 
 
 
 

 

วันนี้: 1030 คน
ทั้งหมด: 301019 คน

 

 


 

Next
Previous

 
 
  Image  
 
สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2560
ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก  สส.ชสอ.รอบที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560  โดยเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าจำนวน 4,840.-บาท(รวมค่าสมัคร และค่าบำรุงแล้ว) โดยเปิดรับสมัครทั้งสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ อายุไม่เกิน 57 ปี  ....สมาชิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณวันเพ็ญ  เกราะแก้ว โทร.077-821187 และ 077-826770  ติดตามรายละเอียดได้ครับ
 
  Image  
 
ชสอ.ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  ได้จัดตั้ง ”กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือ     และ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกปี  สำหรับในปี 2560    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จะให้ เงินสนับสนุนโครงการละไม่เกิน  15,000.00  บาท            โดยพิจารณาจากโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สหกรณ์ต่าง ๆ คัดเลือกส่งไป  ว่ามีความจำเป็นได้ประโยชน์เหมาะสมที่สุด  ดังรายละเอียดสำเนาหนังสือที่ส่...
 
  Image  
 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ปี ส่วนเงินกู้ที่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 6.75 ต่อปี      เป็นร้อยละ 6.50  ต่อปี..
   
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
   
   
00253  การทำประกันชีวิตวงเงินกู้  (1/58) ครูเมือง 26 ม.ค. 2560
00249  กู้เงินตัวเอง  (1/49) สมาชิก 25 ม.ค. 2560
00241  ครูหน่วยโอน   (4/38) ครูปอ 14 ต.ค. 2559
   
 
 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
งานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง ออกเยี่ยมสมาชิก
 
 
   

 

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.75%
- เงินกู้สามัญ
6.75%
- เงินกู้สวัสดิการ
6.75%
- เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝากค้ำประกัน
6.50%
-เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพโครงการพิเศษ
6.50 %

 

- ออมทรัพย์ 1.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน 3.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์4.00%
- ออมทรัพย์ ATM 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (2)0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(3) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(4) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (5) 0.00%
- ประจำสะสมทรัพย์ 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%
- ประจำ 60 เดือน 0.00%
- ประจำ 1 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 2 ปี [ N ]0.00%
- ประจำ 3 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%

 

ธ.กรุงไทย จำกัด
บัญชีเลขที่ 806-1-03189-2

ธ.ธนชาต จำกัด
บัญชีเลขที่ 366-2-13692-8
ธ.กรุงเทพ จำกัด
บัญชีเลขที่ 291-0-26491-6
 
ธ.ทหารไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 429-2-04553-3

ธ.ออมสิน สาขาระนอง

บัญชีเลขที่ 050680500381

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ